กฎหมายแรงงานใหม่ จ่ายค่ารักษาแทนลูกจ้างได้เกิน1ล.

“กฎหมายแรงงานฉบับใหม่” ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาแทนลูกจ้างได้เกิน 1 ล้านบาท กรณีลูกจ้างรักษาตัวในรพ.รัฐตั้งแต่แรกจนสิ้นสุด จ่ายได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งลงนามโดยพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ก.ค.2560 โดยระบุเหตุผลว่เป็นเพราะการกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2558 ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กฎกระทรวงฯฉบับใหม่ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขข้อความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ.2558 ดังนี้ กรณีค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้างรายใดไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้น โดยเมื่อรวมกับค่ารักษาพยาบาล ต้องไม่เกิน 1 ล้านบาท

เว้นแต่ในกรณีลูกจ้างที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา  หรือลูกจ้างซึ่งไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐนั้น ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษา แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับรวมถึงลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังคงรักษาพยาบาลอยู่จนถึงวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Related posts