โยนท้องถิ่นดูแลท่าเรือร้าง

กรมเจ้าท่า เปิดแนวทางแก้ปัญหาท่าเรือร้าง เผยมอบท้องถิ่นดูแลท่าเรือขนาดเล็ก 5 แห่งแล้ว ขณะที่ท่าเรือขนาดใหญ่กำลังเร่งศึกษาแก้ปัญหาระยะยาว ส่วนระยะสั้นเตรียมหารือธนารักษ์ 3 แนวทาง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยว่า จท. ได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาท่าเรือที่ยังขาดการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 9 แห่งแล้ว แบ่งเป็น ท่าเรือขนาดเล็ก 6 แห่ง

ได้แก่ 1.ท่าเรือคลองสามเสียม จ.ชุมพร 2. ท่าเรือหมู่ 3 จ.นครศรีธรรมราช 3.ท่าเรือบ้านคลองดินเหนียว จ.พังงา 4.ท่าเรือบ้านอันเป้า จ.พังงา 5.เท่ารือบ้านหินกอง จ.พังงา และ6. ท่าเรือคลองเขม้า จ.กระบี่ และท่าเรือขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ 1. ท่าเรือคลองใหญ่ จ.ตราด 2. ท่าเรือศาลาลอย จ.พระนครศรีอยุธยา และ3. ท่าเรือคลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยในส่วนของท่าเรือขนาดเล็ก ได้ส่งมอบให้องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ไปบริหารจัดการแล้ว 5 แห่ง เหลือเพียงท่าเรือหมู่ 3 จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้ประสานไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยเร่งรัดให้อปท.เข้ามาบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดแล้ว

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับท่าเรือขนาดใหญ่ จท. จะจ้างที่ปรึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการมาดำเนินการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งเรื่อง อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาการให้เช่า โดยเบื้องต้น จท.ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ หรือพีพีพีแล้ว เพื่อหาเอกชนเข้ามาบริหารจัดการท่าเรือ โดยเฉพาะในส่วนของท่าเรือคลองใหญ่ ซึ่งเป็นท่าเรือพาณิชย์เอนกประสงค์ที่ให้บริการได้ทั้ง ขนส่งสินค้า และขนส่งผู้โดยสาร โดยจากการประเมินร่วมกับสคร.เห็นว่ามีมูลค่าการลงทุนเกินกว่า 1 พันล้านบาท ดังนั้นต้องดำเนินการแบบพีพีพีแน่นอน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Related posts